https://www.traditionrolex.com/49 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Online Bağış

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
 
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Altı Nokta Körler Vakfı ‘nın ("Vakıf") https://www.6nokta.org.tr  ("Site") ve faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken ve site aracılığı ile işlenen, site ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, hizmet alıcılarının, Hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.
 
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası;
Vakıf’ın ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
Vakıf’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.
 
İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
Vakıf, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.
• Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden yurttaşların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
• Elektronik (İnternet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,
• Vakıf’ın faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,
•  Vakıf tarafından kullanılan İnternet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
• İlgili mevzuatlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Talep ve soruların cevaplanması,
• Şitket insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
• İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vakıf meşru menfaatlerinin korunması.
 
 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması Vakıf için önemli bir konudur. Vakıf,  kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
 
Vakıf kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Vakıf’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vakıf bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
 
KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Vakıf’a Dilekçe ile başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;
 
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b) işlenmişse bilgi talep etme,
 
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 
d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 
e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, Dilekçeyi info@6nokta.org.tr adresine mail atarak ya da Dilekçeyi merkez adresimize ileterek bizimle irtibata geçebilirsiniz.
 
Kişisel Veri Saklama Süresi
Vakıf tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Vakıf iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.
Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz  Vakıf tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası' nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.
 
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler
Vakıf, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nın Site' ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.


Başvuru formunu indirmek için aşağıdaki QR kodu okutunuz veya tıklayınız.


· 
 
  

 

Önceki Sayfaya DönÖnceki Sayfaya Dön
HİZMETLERİMİZ
ETKİNLİKLER
EĞİTİM PAKETLERİ
https://www.traditionrolex.com/49
SPONSORLARIMIZ
Yapı Kredi BankasıHippocampusworksL'OccitaneLahey Clinic