https://www.traditionrolex.com/49 Resmi Senet
Online Bağış

Resmi Senet

 ALTI  NOKTA  KÖRLER  VAKFI  RESMİ SENEDİ
 
I. BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri
 
Kuruluş
MADDE 1- İstanbul 6.Noterliği’nin 29 Şubat 1972 tarih ve 5241 yevmiye no.sunda onaylı resmi senedi ve İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi’nin 13 Mart 1972 tarih ve E.1972/280, K.1972/121 sayılı tescil kararı gereğince Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Vakfı kurulmuş olup İstanbul Asliye 7.Hukuk Mahkemesi’nin 20 Kasım 1987 tarih ve E.1987/442, K.1987/538 sayılı kararı ile adı “ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI” olarak düzeltilmiştir. Altı Nokta Körler Vakfı, izleyen maddelerde (Vakıf) kısa adıyla anılmıştır.
 
Yasal  Ayrıcalıklar
MADDE 2 – Vakfın sahip olduğu yasal ayrıcalıklar aşağıda gösterilmiştir.
2.1) Bakanlar Kurulu’nun 26 Kasım 1971 tarih ve 7/3492 sayılı kararı gereğince vergi bağışıklığı
2.2) Bakanlar Kurulu’nun 10 Şubat 1984 tarih ve 84/7713 sayılı kararı gereğince Uluslararası İşbirliği
 
Merkez
MADDE 3 - Vakfın yönetim merkezi, Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Cad. No. 69 Emirgan 34467 İstanbul’dadır. Telefon numaraları (0212) 323 21 53-277 62 28-277 40 97-323 07 20 ve Fax numarası ise(0212) 323 21 54 no’lu numaradır. Yasalar ile Resmi Senet hükümleri uyarınca, Mütevelli Heyetince onaylanmış yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ve dışında Şubeler, Bürolar ve Tem­silcilikler açılabilir..
 
Amaç ve Hizmet Konuları
MADDE 4- Vakfın amacı Vakfın amacı, körlerin eğitilmesi, rehabilite edilmesi, işyerlerine yerleştiril­mesi ve işyerlerinde verimli hale getirilmesi, körlüğün önlenmesi ve sorunları doğrultusunda kamuoyu oluşturulması olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.
4.1) Amacına yönelik öğretim, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak; yetişkin körleri uygun süreli kurslarda yeteneklerine göre işlerde çalışmalarını sağlayacak biçimde eğitmek; yetişkin körlere okuma ve yazmayı, günlük yaşam ve davranışları öğretmek ve bağımsız hareket yeteneklerini geliştirmek, Rehabilitasyon Merkezi adına kütüphane ve kültürel alanlar ve sportif alanları Yönetim Kurulu kararına dayanarak  açmak ve tefriş etmek,
Radyo Programcılığı ve Çağrı Merkezi, Müşteri temsilciliği  gibi görmezlerin  istihdamlarını geliştirecek eğitimleri vermek, gerektiğinde eğitim hizmetlerini dışarıdan satın almak,
4.2) Vakıf Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören ve SHÇEK Genel Müdürlüğü’nden başarı belgesi alan görme özürlü kişilerin çalışabilmesi için gerekli işletmeleri açmak, işletmek, kiraya vermek ya da bu gibi işletmeleri kiralayabilmek ve devir alabilmek,
4.3) Yetişkin ve rehabilite edilmiş körleri yasaların olanaklarından yararlandıra­rak işe yerleştirilmelerini sağlamak, bir süre iş başında çalışmalarını ve verimliliklerini izlemek; iş ve meslek sahibi olduktan sonra kör olanları, asıl ya da yaklaşık işler­de çalışmalarını sağlayacak eğitimlerde yetiştirmek,
4.4) Çalışma olanaklarından yoksun körlere, pazarlama gücü olan el sanatlarını ve becerileri öğretmek; kurulacak işyerlerinde ücretle çalışmalarını sağlamak ve üretilenleri satma çarelerini araştırmak, Vakıf adına Kermes ve fuarlara katılmak veya düzenlemek,
4.5) Çalışma yaşını aşmış körleri, evlerinde okuma, yazma, iş ve beceri kazandırma yönlerinden gezici eğitimcilerle eğitmek ve öğretmek; ilk ve orta öğretim yaşındaki körler ile yetişkin körlerin öğretim ve eğitim­leri için kurulmuş öğretim ve eğitim kurumlarına yardım etmek,
4.6) Körlerin eğitim ve öğretimi ile ilgili öğretim elemanları ile yardımcı perso­nelin yetişmelerini sağlayacak kurslar ve kurumlar kurmak ya da bu alan­da çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak; körlerin sayısal ve sosyo ekonomik durumlarını tespit etmek için eğitim ve araştırma merkezi kurmak, işletmek, gerektiğinde burslar vermek,
4.7) Körlerin her türlü sorunları üzerinde çalışmalar yaparak kamuoyu oluştur­mak, ilgiyi sağlamak ve forum, şura, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek, broşür, dergi, bülten ve kitaplar yayınlamak; dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gereğinde ortak kurs, panel, seminer düzenlemek ve tesisler kurmak, işletmek.
4.8) Önlenmesi olanağı bulunan körlük olaylarına karşı gerekli yasal ve koruyucu hekimlik önlemleri konusunda ilgili kuruluşları uyarmak ve göz sağlığı konusunda çalışmalar yapmak,
4.9) Poliklinik, klinik, dispanser, tıp merkezi, tanı ve tedavi merkezi, hastane, özel dal merkezi, fizik ve rehabilitasyon merkezi ya da benzeri isimler altında sağlık ile ilgili kuruluşlar açmak, işletmek ya da işletmesini kiraya vermek ve bu gibi işletmeleri kiralayıp işletebilmek ya da devir alabilmek,
4.10) Duruş, oturuş ve davranış bozukluklarını spor aracılığı ile gidermek için her türlü spor sahasını ve tesisleri açmak, işletmek, kiraya vermek ya da kiralamak ve mevcut kuruluşlara katılmak, devir   alabilmek,
Rehabilitasyon öğrencilerine spor, gezi, kültürel vs faaliyetleri  için öğretmen tutma, kiralama vs. işleri yapmak,
4.11) Gelişen teknolojiden yararlanarak körlere yeni iş alanları yaratmak için metal işleme, kuyumculuk, plastik enjeksiyon, makrame benzeri gibi gelişen teknolojiye uygun yeni alanlarda iş atölyeleri açmak, işletmek, kiraya vermek,  ya da bu ve benzeri işyerlerini kiralamak,  işletmek ve devir alabilmek,
4.12) 0-6 yaş arası görmez ya da az gören çocuklara, okul öncesi eğitim ve ailelerine danışmanlık hizmetleri vermek için gündüz bakım evleri, kreşler, ana okulları vs. isimler altında işletmeler kurmak; yetişkin körler için enstitü vs. açmak, bunlar  için eğitimci yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin bu amaçlarla açtığı ya da açacağı kuruluşlara eğitimci vermek, ayni ve nakdi bağışlar karşılığında bu kuruluşlara devir edebilmek,
4.13) Vakıf Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özürlülerin uygun görülen giderlerini  gerektiğinde karşılamak,
4.14) Görme engellilerin kullandığı her türlü araç ve gereci üretmek, yurt içinden satın almak , ihraç  veya ithal  etmek,
4.15) Çağrı Merkezi vs. gibi görmezlere yönelik istihdam alanları kurmak için üçüncü kişilerle bağlantı kurmak, Vakıf taşınmazlarına bununla ilgili inşaat yaptırmak, kat karşılığı  vermek, bunları işletmek veya işletilmek üzere  sözleşme yapmak,
 
Hukuksal İşlemler Yetkisi
MADDE 5 - Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf Malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya; Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, Hazine bonosu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve vakıflarla işbirliği yapmaya; yerli ve yabancı vakıflardan aynî ve nakdî yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya; katılma paylarına karşılık temettü ya da kâr payı almaya; amaçlarına uygun olarak körlerin her türlü gereksinimlerini karşılamak üzere araç ve gereçlerin imal, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı işletmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya; geçerli banka kefaletlerini kabule; Vakfın amaç konularını gerçekleştirmek için gereğinde gerçek ve tüzel kişilerden ödünç para veya kredi  almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet, diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletme kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmaya, işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini yasalarca yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz. Vakıf  yurt dışındaki özel ve tüzel kişilerden,  dernek ve vakıflardan gelecek nakdi ve ayni bağışları  kabul eder.
 
II. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri
 
Vakfın Organları
MADDE 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
6.1) Mütevelli Heyeti
6.2) Vakıf Başkanı
6.3) Yönetim Kurulu
6.4) Denetim Kurulu
6.5) Danışma Kurulu

Mütevelliler
MADDE 7 – Mütevelliler ile ilgili hükümler aşağıda gösterilmiştir. 
7.1) Mütevelli Heyeti üyeleri gerçek ve tüzel kişi mütevelliler 32.maddede gösterilmiştir. İstanbul Valisi, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, Sarıyer Kayma­kamı, Sarıyer Belediye Başkanı, İstanbul Oftalmoloji Derneği Başkanı, SHÇEK Kurumu Genel Müdürü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Göz Anabilim Baş­kanları, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Mütevelli Heyetinin doğal üyeleridir.
7.2) Gerçek kişi mütevellilerin istekleriyle ayrılmaları, ölmeleri, ya da iş göremez duruma gelmeleri halinde daha önce Vakıf Başkanlığına vermiş oldukları halefiyet belgesi uyarınca en çok iki haleften birisi mütevelli olarak Mütevelli Heyeti kararı ile üye olabilir. Halefiyet belgesini vermeden ayrılan, ölen ya da işgöremez duruma gelen mütevelliler yerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin katılanların salt çoğunluk oyu ile mütevelli seçilebilir. Bu suretle seçilen mütevelliler için de yukarıda belirtilen halefiyet belgesi yöntemi uygulanır; ancak seçilen mütevellilerin Vakfın yıllık bütçesinde öngörülen miktarda ki mütevellilik tahsisatını bir defaya mahsus ödemeleri zorunludur.
7.3) Tüzel kişiliğini yitirmiş tüzel kişi mütevelliler yerine önceden saptanmış nitelik ve koşullar göz önünde tutularak Yönetim Kurulunun önerdiği gerçek ya da tüzel kişi mütevelli adayları, Mütevelli Heyetinin salt çoğunluk oyu ile mütevelli seçilebilirler. Bu suretle seçilen mütevellilerin Vakfın yıllık bütçesinde öngörülen miktardaki mütevellilik tahsisatını bir defaya mahsus ödemeleri  zorunludur.
7.4) Tüzel kişi mütevelliler yetkili organlarının kararı gereğince bir temsilciyle Mütevelli Heyetinde temsil edilirler. Yalnız, Altı Nokta Körler Derneği, üç İstanbul ve üç Ankara temsilcisi olmak üzere Mütevelli Heyetinde altı temsilci ile temsil edilirler. Bu Dernekler toplantıya katılacak olanların mazeretleri halinde  geçerli olacak eşit sayıda temsilci adını bildirirler.
 
Mütevelli Heyeti
MADDE 8 – Mütevelli Heyeti Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ile çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir
8.1) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun hazır­ladığı gündem uyarınca toplantı gün ve saatleri ile yerini belirten en az onbeşgün önceden yazılı çağrısı üzerine her yıl şubat ve kasım aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde Yönetim Kurulunun kararı ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/4 oranında ki mütevellilerinin yazılı talebi üzerine olağa­nüstü toplantı yapılabilir.
8.2) Mütevelli Heyetinin olağan toplantılarında, hazır bulunan üyelerin 1/10 nun talebi üzerine gündeme madde eklenebilir. Ancak, olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantılarında, gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
8.3) Mütevelli Heyeti toplantıları,  açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve  bir sekreterden oluşan Divanca  yönetilir.
Mütevelliler diğer bir mütevelli aracılığıyla da temsilen oy kullanabilirler, ancak bir mütevelli birden çok temsilcilik üstlenemez.
8.4) Mütevelli Heyetinin toplantı ve karar yetersayısı salt çoğunluktur. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yedi gün sonra katılan mütevellilerle yapılır. Ancak ikinci toplantı, üye tam sayısının 1/3 den az olamaz
 
Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri
MADDE 9-  Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak,
9.2) Şubat ayı toplantısında geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip oylamak; Yönetim Kurulunun aklanmasını oylamak,
9.3) Kasım ayı toplantısında gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçesini görüşüp oylamak,
9.4) Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulunun diğer asıl ve yedek üyelerini; Denetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
9.5) Mütevellilerin, Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrılmaları halinde yerlerine mütevelli adaylarının kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar vermek,
9.6) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri hakkında karar vermek,
9.7) Vakıf Resmi Senedi değişiklik önerileri ile Yönetim Kurulunca onaya sunulan Vakıf yönetmelikleri hakkında karar vermek,
9.8) Resmi senedin 5.maddesinde belirtilen Vakfı taahhüt ve ilzam edecek işlemler için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
9.9) Üyelerin dilek ve önerileri hakkında bilgi almak.
 
Vakıf Başkanı
MADDE 10 - Vakıf Başkanı, Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup Mütevelli Heyetinde mütevelliler arasından  gizli oyla üç yıllık süre için seçilir. Vakıf Başkanı seçilebilmek için, en az bir yıllık mütevelli kıdemini haiz ve  toplumda kişilik ile nitelikleriyle temayüz etmiş olmak şarttır. Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan Yardımcısı görevi yürütür ve en geç dört ay içinde yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısında Vakıf Başkanı seçimi yapılır. Seçilen Vakıf Başkanı, ayrılan Vakıf Başkanının görev süresini tamamlar.
 
Vakıf Başkanının Görev ve Yetkileri
MADDE  11 - Vakıf Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
11.1) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Vakfı temsil etmek,
11.2) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, üyeleri toplantıya çağırmak, çalışmaları yönetmek ve kararları uygulamak,
11.3) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalara etkinlik kazandırmak,
11.4) Vakfın malvarlığının korunmasını, harcamaların yasalar ve Resmi Senet hükümlerine uygunluğunu gözetmek,
11.5) Yasalar ile Resmi Senette belirtilen görevleri yapmak.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 12 - Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Yönetim Kurulu; Vakıf Başkanı ve Mütevelliler Heyeti tarafından en az 2 asıl ve 2 yedeğinin Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, arasından olmak üzere gizli oyla üç yıllık süre için seçilen  8 asıl ve 8 yedek üyeden oluşur.
12.2) Seçilen Yönetim Kurulu 1 Ocak Tarihinde göreve başlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, 1 Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman ile Vakfın amaç ve hizmet konularında sorumlu yönetmenler seçerek görev bölümü yapar.
12.3) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı 5 ve karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.
12.4) Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, veya istifa etmeleri veya iş göremez duruma gelmeleri, Vakıftan ayrılmaları, özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların üçte ikisine katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile görevleri sona erdirilir ve yerlerine bir hafta içinde oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Çağrılanlar, ayrılan üyelerin görev süresini tamamlarlar.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE  13 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
13.1) Vakfın gelecek dönem çalışma programı ve bütçesi ile geçen dönem çalışma raporu, bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin  onayına sunmak,
13.2) Vakıf Resmi Senedi değişiklik tasarısı ile gereken Vakıf yönetmenlikleri tasarılarını hazırlayıp Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
13.3) Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere mütevelliler arasından ya da dışarıdan seçilecek uzmanlardan oluşacak hizmet komiteleri ya da çalışma  grupları kurmak, çalışmalarını izlemek ve hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak, gereğinde uygulamaları aynı komite ya da gruplara yaptırmak,
13.4) Danışma Kurulu üyesi adaylarını saptamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
13.5) Danışma Kurulu ile Denetim Kurulunun dilek ve önerilerini incelemek, gereken kararları almak,
13.6) Şubelerin açılmasına; iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve sandıkların kurulmasına karar vermek,
13.7) Resmi senedin 5.maddesinde yetkisine giren  hukuksal işlemleri ifa etmek; Vakfı taahhüt ve ilzam edecek işlemler için Mütevelli Heyetinin onayını almak,
13.8) Vakıf personelini atamak ve gereğinde görevlerinden almak.
 
Danışma  Kurulu
MADDE 14 - Danışma Kurulu Vakfın danışma organı olup oluşum ve çalışma ilkeleri aşağıda  gösterilmiştir.
14.1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerdiği bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından Mütevelli Heyetince üç yıllık süre için seçilen 4 kişi ve Vakıf Eski Başkanları ve SHÇEK Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdüründen ya da görevlendirdiği yetkiliden oluşur.
14.2) Danışma Kurulu, ilk toplantısında görev bölümü yapılarak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sözcü seçilir.
14.3) Danışma Kurulu bir çalışma dönemi içinde en az üç kez olağan toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantıya çağrı ve gündem düzenlenmesi Danışma Kurulu Başkanı ya da Vakıf Başkanı’nca yapılır.
14.4) Danışma Kurulu toplantılarında yeter sayı aranmaz ve kararlar katılanların salt çoğunluk oyu ile alınır.
 
Danışma Kurulunun  Görev ve Yetkileri  
MADDE 15- Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
15.1) Vakfın amaç ve hizmet konularında, yararlı ve başarılı çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak yöntemler, tasarımlar ve ilkeler üzerinde görüşmeler yaparak dilek ve önerilerde bulunmak,
15.2) Vakfın hizmet konuları çerçevesinde, tesisler, yatırımlar ve çevre konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak; paneller, sempozyumlar ve konferanslar ile yayınlar konusuna esas hazırlıklar yapmak, düzenlenmelerinde rehber ve yardımcı olmak,
15.3) Mütevellilerin,Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konulardaki istek ve  dilekleri  hakkında çalışmalar yapıp görüş belirtmek.
 
Denetim Kurulu
MADDE 16- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca yasaların öngördüğü her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere Mütevelli Heyetçe açık oyla üç yıllık süre için seçilen 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu iç denetim görevini yapar. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Vakfın defter ve kayıtları ile gelir gider belgeleri üzerinde inceleme yaparlar. Yönetim Kurulunun mali konulardaki toplantılarına katılabilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetim Kurulu asıl üyesi yerine, sıradaki yedek üye bir hafta içinde Yönetim Kurulunca göreve çağrılır ve asıl üyenin görev süresini tamamlar.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 17 - Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
17.1) Üç aylık incelemeleri sonucu, saptayacakları konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,
17.2) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,
17.3) Yıllık bütçe hakkında görüş ve önerilerini bir raporda Mütevelli Heyetine sunmak.
 
III. Bölüm – Malî Hükümler
 
Vakfa Tahsis Edilen Malmelek 
MADDE  18 -  Altı Nokta Körleri Eğitme Kalkındırma Derneği, İstanbul Belediyesi’nce Belediye Meclisini 30.06.1970 tarih ve 383 no’lu kararı ile intifa hakkı kendisine verilen tapunun İstanbul, Sarıyer, Mirgün 47 Pafta, 151 Ada ve 10 Parselinde kayıtlı 9412 m² arsa üzerindeki intifa hakkını, gerekli devir formaliteleri ikmal edildikten sonra, Vakfa tahsis etmiştir.
Ayrıca, Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği İstanbul Şubesi evvelce Milliyet Gazetesi tarafından açılan kampanya neticesi halktan toplanmış bulunan 500.000 TL’nin ve aynı derneği Ankara Genel Merkezi de aynı kampanyada toplanan ve kendisine verilmiş bulunan 500.000 TL’nin yukarıdaki arsa üzerine kurulacak Rehabilitasyon Merkezi inşaatı masraflarına sarf edilmek üzere Vakfa vermiştir. Ayrıca, diğer kurucular da kırkbin lirası vakfa tahsis etmişlerdir.Toplam tahsis  edilen para 1.040.000 TL’dir.
 
Çalışma Dönemi ve Bütçe
MADDE 19 – Vakfın Çalışma Dönemi 1 Ocakta başlar   31 Aralık’ da sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, tahmin edilen gelirler ile öngörülen gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri , gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.
 
Vakfın Gelirleri
MADDE 20- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
20.1) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak bağış ve yardımlar,
20.2) Vakıf Resmi Senedinin 4. maddesinde belirtilen tasarruf ve işlemler ile hizmet konularında ki çalışmaları sonucu elde edilecek gelirler,
20.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler,
20.4) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek, kira, irat, faiz, prim, temettü ve komisyonları ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
20.5) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu İktisadi İşletmeler, sandıklar ve diğer girişimlerden elde edilecek gelirler,
20.6) Vakfa, amacına uygun olarak yapılacak şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar,
20.7) Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler, organizasyonlar, yayınlar, kermes ve piyangolar ile benzeri uygulamalar ile elde edilecek gelirler,
20.8) Diğer gelirler.
 
Mali Uygulamalar 
MADDE 21- Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Vakfın hiçbir biçimde kar amacı olmayıp vakıf  Yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin %5 ini yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe, %15 ini Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalanı  %80 ise Vakıf amaçlarına harcamaya, özgülemeye   zorunludur.
21.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme  giderleri ile yedek akçeye ya da Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonlar tümü ya da bir bölümü, Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.
21.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen fonlar, hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan fonlar, yedek akçe ya da vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.
21.4) Vakıf amaç ve hizmet konularına özgülediği gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur. Ancak bu gelirlerin tümü ya da bir bölümü Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir fonda tutulup izleyen çalışma dönemlerinde kullanılabilir. Vakfın gelir kaynaklarının elverişli oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.
 
Vakıf Yedek Akçe
MADDE 22-1 Bir yıllık dönemi içinde, Vakıf fonlarının plasmanından ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi gelir toplamı vakıf yedek akçesinin hesabına esas olur. Bu gelirden, yönetim masrafları ile 903 sayılı kanun gereğince tespit edilecek olan teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşülerek kalan miktardan %10 u yedek akçe olarak ayrılır. Yıllık vakıf gelirleri yönetim masraflarını, vakfa bağlı işletmeler zararlarını karşılayamayacak durumda olursa, yönetim kurulu kararı ile bu taahhütleri ve yönetim masraflarını karşılamak üzere yedek akçeden harcana bilir.
Vakfın kuruluşundan sonraki 10. yıl mütevelli heyetinde toplanan ihtiyat akçenin yeterli olup olmadığı hususu görüşülür. Yedek akçenin kafi olduğu anlaşılırsa yedek akçe ayrılması durdurulur. Yedek akçe yeterli olmadığı anlaşılırsa, aynı şekilde yedek akçe ayırmaya  devam edilir. Ondan sonra her beş yılda mütevelli heyetince bu konu tekrar ele alınır.
 
22-2) Vakıf fonlarının plasmanı
Vakfın mamelekine ilave maliyetinde bağışlanan nakit paralarla, yıllık gelirlerden ayrılan yedek akçeler, gelecekteki projeler için toplanan bağışlar ve uzun süre harcanmayacağı öngörülen gelir fazlaları, vakfa emin ve en yüksek geliri sağlayacak şekilde;
  1. Derhal paraya çevrilebilecek devlet tahvillerine,
  2. Borsada kote edilmiş şirketlerin hisse senedi ve tahvillerine,
  3. Gayrimenkullere,
  4. Yıllık gelir-gider farklarının seneye amaca yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere resmi bankalarda değerlendirmeye,
Yönetim Kurulunun taktir ve kararına göre yatırılır. Gelecekteki projeler için ayrılan meblağların, derhal paraya çevrilebilecek kıymetlere yatırılmasına dikkat edilir.
 
Ücretsiz Çalışma
MADDE 23 - Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Danışma Kurulu üyeleri yaptıkları görev karşılığında herhangi bir ad ile ücret alamazlar. Şehir dışına yapılan görevlendirmeler nedeni ile yol ve diğer giderleri 1.nci  derece Devlet Memuru hakedişi kadar karşılanabilir.
 
IV. BÖLÜM – Genel Hükümler 

Vakıf Yürütme Birimi 
MADDE 24 - Vakıf Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunca seçilecek yetkili yöneticiler ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Vakıf Yü­rütme Birimi görevlilerinin görev ve yetkileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek "Personel Yönetmeliği"  hükümleri uygu­lanır.
 
Onursal Mütevellilik 
MADDE 25 – Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde üstün hizmet ve  katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile “Onursal Mütevelli” unvanı verilebilir. Onursal Mütevelliler Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar ve seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 
Vakıf İktisadi İşletmeleri
MADDE 26 - Vakıf amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek iktisadi işletmeler sözleşmesinde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilir ve yürürlüğe girer.
 
Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik
MADDE 27 - Vakıf Senedinde belirtilen amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Mütevelli Heyeti tam sayısının 2/3 ünün katılımı ile toplanıp mevcudun 2/3 çoğunluk  kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.
 
Vakfın Dağılması
MADDE 28 - Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyeti Vakfın dağılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar. Yönetim Kurulu dağıtma yetkilisi olarak görev yapar ve dağılma bilançosu düzenlemesi işlemlerine geçilir. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra düzenlenen Dağılma Bilançosu gereğince çıkacak Malvarlığı Devlete devredilir.
 
Hüküm Eksikliği
MADDE 29 - Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Hakkında Tüzüğün ilişkili hükümleri uygulanır.
 
Yönetmelikler
MADDE 30 - Vakıf Resmi Senedi, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve gerektiği takdirde bazılarının Mütevelli Heyetince onaylanacağı yönetmelikler ile uygulanır.
 
Kurucular
MADDE 31 – Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
31.1)  Gerçek Kişi Kurucular
Dr. Hilmi Alagil, Hulki Alisbah, Dr. Bülent Artuner, Dr. Fahri Atabey, Müfit Bahtoğlu, Av. Suat Ballar, İnci Bengisu, Prof. Dr. Ali Esat Birol, Sadettin Bodur, Suat Boydaş, Resmiye Boysan, Ahmet Ekmekçioğlu, Dr. Mithat Enç, Av. Handan Ertunç, Prof. Dr. F. Kerim Gökay, Prof. Dr. Semih Gözonar, Azra İnal, Ahmet İnal, Sumru İnal, İsmail İşmen, Suna Kıraç, Süheyla Kunt, Orhan Mersinli, Gönen Oral, Dr. Cemal Öner, Dr. Muzaffer Öner, Vefa Poyraz,  Nihal Pulat, Yüksel Pulat, Hüseyin Sermet, Abidin Türkkan, Doğan Türkkan, Av. Olgun Uyun, Nazmi Vural
31.2) Tüzel Kişi Kurucular
Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği Genel Merkezi, Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği İstanbul Şubesi, Bebek Lions Kulübü Derneği, Çankaya Lions Kulübü Derneği, Eminönü Lions Kulübü Derneği, Ergoftalmoloji Derneği, İstanbul Belediyesi, İstanbul Lions Kulübü Derneği, İstanbul Valiliği, Levent Lions Kulübü Derneği, Milliyet Gazetecilik A.Ş., Uluslararası Lions Yönetim Çevresi
 
Mütevelli Heyeti Üyeleri
MADDE 32 – Bu Resmi Senet değişikliğinin yapıldığı tarihteki Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
32.1)    KURUCULAR
32.1.1) Gerçek Kişi Mütevelliler    
1) Dr. Bülent ARTUNER, 2) Av.Suat BALLAR, 3) Faruk BENGİSU, 4) Suat BOYDAŞ, 5) F.Ahmet  EKMEKÇİOĞLU, 6) Sinan ENÇ, 7) Birsen ŞAPÇI, 8) Hasan ERÇELİK, 9) Mehmet İPEKÇİ, 10) Ahmet İNAL, 11) Sumru İNAL, 12) Suna KIRAÇ, 13) Süheyla KUNT,  14) Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU,  15) Gönen ORAL, 16) Vefa POYRAZ, 17) Gülay PULAT, 18) Nihal PULAT, 19) Oya SEBÜK, 20) Av. Olgun UYUN, 21) Kadriye VURAL, 22) Semra YILMAZ,  23) Ahsena Gül TOKAY, 24) Müfit BAHTOĞLU                                   
32.1.2) Tüzel Kişi Mütevelliler
25) Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi, 26) Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, 27) Bebek Lions Kulübü, 28) Çankaya Lions Kulübü, 29) Eminönü Lions Kulübü,30) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 31) İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü, 32) İstanbul Valiliği, 33) Levent Lions Kulübü, 34) Milliyet Gazetecilik A.Ş., 35) Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi.         
32.2) SEÇİLMİŞ MÜTEVELLİLER
32.2.1) Gerçek Kişi Mütevelliler
36) Şahin AKSAY, 37) Tufan ATALAYMAN, 38) Gülten BAY, 39) Remzi ÇOLAK, 40) Recep DEMİREL, 41) Mağdule DEMİRCİOĞLU, 42) Mehmet Enis DEMİRCİOĞLU, 43) Çağrı DOĞAN, 44) Mehmet Ferit EKİNCİ, 45) H.Acar ERK, 46) Güner FANSA, 47) Mehmet Hulusi GENÇAY, 48) Mustafa GÖNCÜ, 49) Yaşar GÖZCÜ, 50) Mahmut KEÇECİ, 51) Ali Kayıhan KILIÇ, 52) Hayri KIRCA, 53) Gülşen MİLLİ, 54) Nurettin OĞUZ, 55) Prof. Dr. Ercan ÖNGÖR, 56) Nazaret ÖZSAHAKYAN, 57) Güner ÖZATALAY, 58) Ahmet PURA, 59) Fevzi SALİHOĞLU, 60) Dr. Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU, 61) Tacettin TATLIAĞIZ, 62) Saadet TETİK, 63) Sedat Ferit TUNÇAY, 64) Yurdagül TUNÇAY, 65) Selahattin YENER, 66) Necati YILMAZ
                                                                                             
Yürürlük
MADDE 33 - Vakıf Resmi Senedinde yapılan değişiklikler, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescile ilişkin kararının kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

 

Önceki Sayfaya DönÖnceki Sayfaya Dön
HİZMETLERİMİZ
ETKİNLİKLER
EĞİTİM PAKETLERİ
https://www.traditionrolex.com/49
SPONSORLARIMIZ
Yapı Kredi BankasıHippocampusworksL'OccitaneLahey Clinic